برنامه ها و مراحل اجرايي

فاز اول

تاسيس و راه اندازي دو كارگاه و دو آزمايشگاه مجهز و تخصصی پلیمر و پوشش ها
اخذ مجوزهاي پژوهشي، آموزشي و خدماتي در زمينه هاي پليمر و پوشش در فضايي به وسعت 800 متر مربع با حداقل 20 نفر نيروي انساني تا سال 1390

فاز دوم
افزايش ظرفيت فعاليتهاي پژوهشي، آموزشي، خدماتي و كاربردي در فضائي به وسعت 2000 مترمربع با حداقل 200 نفر نيروي انساني تا سال 1392

فاز سوم
تبديل به يك مؤسسه دانش بنيان
افزايش دامنه فعاليتها به خارج از كشور و كمك در بومي سازي فرآيندها و دانش فني و جذب سرمايه گذاري هاي خارجي با حداقل 1000 نفر نيروي انساني با تجربه و دانشمند در زميني به مساحت 9000 متر مربع و با 6000 متر مربع زير بنا تا سال 1395