خدمات آزمایشگاه پلیمر

ردیف نام آزمون واحد
1 آزمون استحكام كششي- ازدياد طول نمونه
2 آزمون استحکام خمشی نمونه
3 آزمون استحکام فشاری نمونه
4 آزمون مقاومت سايش نمونه
5 آزمون ضربه (Izod/Charpy) نمونه
6 آزمون دمای تغییر فرم حرارتی (HDT) نمونه
7 آزمون نقطه نرمی (Vicat) نمونه
8 آزمون سختي Shore A, D نمونه
9 تعيين دانسيته نمونه
10 آزمون MFI نمونه
11 ماشينكاري نمونه‌هاي دمبلي از ورق CNC سری
12 ناچ زدن نمونه نمونه
13 پرس شیت
14 آون ساعت
15 اكستروژن دو ماردون نمونه
16 تزريق ساعت
17 تست و تعويض قالب تزريق نمونه
18 كوره ساعت
19 فيلم دمشي ساعت
20 آسياب ساعت
21 قالب‌گيري دمشي ساعت
22 تست و تعويض قالب دستگاه قالب‌گيري دمشي نمونه
23 رنگ همانندي تعيين Lab يا (X,Y,Z) نمونه
24 رنگ همانندي تعيين اختلاف رنگ نمونه
25 رنگ همانندي تعيين اختلاف رنگ بهمراه سایر مولفه های رنگی نمونه
26 براقيت سنج نمونه
27 ESCR سری
28 ژئوممبران-جوش Shear-Peel نمونه
29 دفن در خاک ژئوممبران نمونه
30 پایداری ابعادی ژئوممبران نمونه
31 دانسیته ژئوممبران نمونه
32 تعیین ضخامت ژئوممبران نمونه
33 توزیع دوده ژئوممبران نمونه
34 زمان القایی اکسایش ژئوممبران نمونه
35 درصد دوده ژئوممبران نمونه
36 مقاومت سوراخ شدگی ژئوممبران_ژئوتکستایل نمونه
37 خواص کششی ژئوتکستایل_ژئوممبران نمونه
38 مقاومت پارگی ژئوتکستایل_ژئوممبران نمونه
39 جرم واحد سطح ژئوتکستایل نمونه
40 DSC نمونه
41 FTIR نمونه
42 محدوده رنگ UPVC نمونه
43 مقاومت ضربه در دمای پایین UPVC نمونه
44 ابعاد و رواداری UPVC نمونه
45 بازگشت حرارتی پروفیل اصلی UPVC نمونه
46 تغیرات ظاهری پس از قرارگیری در معرض دمای150درجه سانتیگراد UPVC نمونه
47 جوش پذیری پروفیل upvc نمونه
48 ظاهر پروفیل UPVC نمونه
49 انحراف از راست بودن UPVC نمونه
50 جرم واحد طول پروفیل اصلی UPVC نمونه
51 علامت گزاری UPVC نمونه
52 رنگ سنجی نمونه
53 قدرت پوشش نمونه
54 شاخص سفیدی نمونه
55 شاخص زردی نمونه
56 Ash Content نمونه
57 تست هیدرو استاتیک نمونه
58 ضربه فیلم نمونه
59 ضریب اصطکاک نمونه
60 ضربه فیلم نمونه
61 shrinkage نمونه
62 جذب آب نمونه
63 شناسایی (حلالیت-ph پیرولیز-شعله) نمونه
64 جوش نمونه
65 کشش فیلم نمونه
66 پارگی فیلم نمونه
67 انجام سری آزمون های استاندارد GM 13 بر روی نمونه های ژئوممبراین سری
68 انجام سری آزمون های استاندارد GT 12a بر روی نمونه های ژئوتکستایل سری
69 انجام سری آزمون های استاندارد GM 17 بر روی نمونه های ژئوممبراین سری
70 القای اکسایشی طولانی مدت نمونه
71 مقاومت در برابر تنش های محیطی نمونه