آمیزه های پلیمری (جلد اول)

در عصر حاضر امیزه سازی در پلیمرها را به دلیل تفاوت در اصول و تئوری و شرایط اختلاط بایستی در دو گروه میکرو و نانو بررسی نمود. کتاب حاضر با نگاه میکرو به معقوله اختلاط به منظور استفاده دانش آموختگان پلیمر و صنعت گران عزیز از مبانی و مفاهیم علمی و تجربی به چاپ رسیده است. مطالب در سه جلد با عناوین مفاهیم بنیادی و اصول حاکم برآمیزه های پلیمری، انواع آمیزه های پلی اولفینی و روتد جهانی آنها و دستگاه ها و تجهیزات آمیزه سازی آورده شده اند.مطالب این کتاب در خصوص تئوری و مبانی حاکم بر توزیع، پراکنش و روش های اندازگیری و میزان اختلاط در انواع مخلوط کن ها.

علاقمندان به تهیه این کتاب می توانند از طریق سامانه ارسال درخواست بخش سفارش نشریات یا تماس با موسسه اقدام نمایند.

book002