پیام مدیرعامل

با نگاهي به چشم انداز ايران 1404 كشوري را مي بينيم كه برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم وفناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي است. به جايگاه اول اقتصادي، علمي وفناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي با تاكيد بر جنبش نرم افزاري و توليد علم دست يافته ورشد پر شتاب و مستمر اقتصادي موجب ارتقاي نسبي سطح در آمد سرانه ورسيدن به اشتغال كامل گرديده است.
با در نظر گرفتن مزيتهاي ايران در منطقه خاور ميانه در مقايسه با رقبا، قرار گرفتن محصولات و قطعات پليمري در كنار سه كالاي تجاري زعفران، فرش و پسته، به عنوان چهارمين محصول ملي غير نفتي براي كشور مزيتهاي راهبردي و ارز آوري به ارمغان خواهد آورد.
توليد حدود 6 ميليون تن پليمر در كشور و افزايش آن تا سقف 10ميليون تن از محل واردات و توليدات آتي بستر مناسبي براي توليد قطعات پليمري مي باشد. قطعات ومحصولات تمام شده پليمري سالانه بيش از 1.5 ميليارد دلار درآمد ارزي بيشتر براي كشور به ارمغان خواهد آورد. اهميت اين دستاورد آن جا بيشتر خواهد شد كه بدانيم لازمه آن اشتغال حداقل 400.000 نفر نيروي ماهر و توانمند ديگر در اين عرصه است.