دریافت تاییدیه آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو

موسسه اندیشه برتر میران با مصوبه کمیته فنی بررسی و تایید صلاحیت آزمایشگاه های همکار و مجاز شماره ۶۱ مورخ ۹۷/۰۷/۱۵، به موجب شماره پروانه: ۱۴۳۹۷/۳۹۷۱/۱/۱۲۶۷۷ موفق به دریافت تاییدیه آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو گردید.

روابط عمومی موسسه اندیشه برتر میران به تمام همکاران که با تلاش های بسیار این موفقیت را برای مجموعه رقم زدند تبریک عرض می نماید.