ماموریت و رسالت

انجام وظايف واحدهاي تحقيق و توسعه و مهندسي.
انجام فعاليت هاي تحقيقاتي مشترک با شرکت ها و موسسات توليدي.
ارائه خدمات فني و مشاوره اي در زمينه مواد اوليه (پليمر و رنگ) و شرايط توليد.
ارائه خدمات آزمايشگاهي.
ارائه خدمات نرم افزاري.
ارائه خدمات آموزشي در 4 سطح کارگري، تکنسين، کارشناس آزمايشگاهي و مهندسي.
ارائه خدمات بازرسي فني و تاييديه محصول.
افزايش توان مهندسي در ساخت تجهيزات و دستگاه.