ماموریت و رسالت

انجام وظایف واحدهای تحقیق و توسعه و مهندسی.
انجام فعالیت های تحقیقاتی مشترک با شرکت ها و موسسات تولیدی.
ارائه خدمات فنی و مشاوره ای در زمینه مواد اولیه (پلیمر و رنگ) و شرایط تولید.
ارائه خدمات آزمایشگاهی.
ارائه خدمات نرم افزاری.
ارائه خدمات آموزشی در ۴ سطح کارگری، تکنسین، کارشناس آزمایشگاهی و مهندسی.
ارائه خدمات بازرسی فنی و تاییدیه محصول.
افزایش توان مهندسی در ساخت تجهیزات و دستگاه.