ماموریت و رسالت

ارائه خدمات تحقیق و توسعه و مهندسی

  1. انجام فعالیت های تحقیقاتی مشترک با شرکت ها و موسسات تولیدی.
  2. ارائه خدمات فنی و مشاوره ای در زمینه مواد اولیه و محصول (پلیمر و رنگ) و شرایط تولید.
  3. ارائه خدمات تخصصی آزمایشگاهی.
  4. ارائه خدمات نرم افزاری.
  5. ارائه خدمات آموزشی در ۴ سطح کارگری، تکنسین، کارشناس آزمایشگاهی و مهندسی.
  6. ارائه خدمات بازرسی فنی و تاییدیه محصول.
  7. افزایش توان مهندسی در ساخت تجهیزات و دستگاه.