ماموریت و رسالت

ارائه خدمات تحقيق و توسعه و مهندسي.

  1. انجام فعاليت هاي تحقيقاتي مشترک با شرکت ها و موسسات توليدي.
  2. ارائه خدمات فني و مشاوره اي در زمينه مواد اوليه و محصول (پليمر و رنگ) و شرايط توليد.
  3. ارائه خدمات تخصصی آزمايشگاهي.
  4. ارائه خدمات نرم افزاري.
  5. ارائه خدمات آموزشي در 4 سطح کارگري، تکنسين، کارشناس آزمايشگاهي و مهندسي.
  6. ارائه خدمات بازرسي فني و تاييديه محصول.
  7. افزايش توان مهندسي در ساخت تجهيزات و دستگاه.