دسته‌بندی: عمومی

new-year-1396

پیام نورورزی سال ۱۳۹۶

لزوم توجه به سرمایه های اجتماعی
سال دیگر گذشت. خوب و بد با زشت و زیباهای آن نیز در حال تمام شدن است، دستاوردهای فردی، گروهی و اجتماعی ما حتما باید قابل اندازه گیری باشد که اگر چنین نیست لازم است فکری اساسی برای آن داشته باشیم.